ALGEMENE VOORWAARDEN PEOPLE MADE TO MOVE.

Voor trainingen en workshops van People Made to Move zijn de volgende de algemene voorwaarden van toepassing. 

1. DEELNAME/LIDMAATSCHAP

People Made to Move behoudt zich het recht voor een verzoek tot deelname aan een training of workshop van te weigeren. Lidmaatschap bij People Made to Move is persoonsgebonden en niet overdraagbaar, niet verhandelbaar en niet restitueerbaar, tenzij anders in deze regels gespecificeerd. People Made to Move is gerechtigd hierop uitzonderingen te maken. Indien van toepassing kan een opzegformulier worden ondertekend. Een lidmaatschap kan binnen 10 dagen na afsluiting beëindigd worden, indien het lid vindt dat het lidmaatschap niet overeenkomt met zijn of haar verwachting. Eventuele vooruitbetaalde contributiegelden voor de resterende looptijd van de overeenkomst worden gerestitueerd. Bij tussentijdse opzegging, bijvoorbeeld als gevolg van verhuizing of een chronische blessure, is een geldig verhuisbewijs of doktersverklaring verplicht.

2. CONTRIBUTIE

Het lidmaatschap dient van te voren, jaarlijks of maandelijks via automatische afschrijving te worden betaald. Na de overeengekomen looptijd wordt de overeenkomst voortgezet voor onbepaalde tijd waarbij opzegging mogelijk is met inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand te rekenen vanaf het einde van uw huidige lidmaatschapsperiode.

3. BEVROREN LIDMAATSCHAP

‘Bevriezing’ dient uiterlijk 1 kalendermaand van tevoren schriftelijk aan People Made to Move te worden aangevraagd. Het lidmaatschap kan minimaal 3 maanden tot maximaal 6 kalendermaanden worden bevroren. Een lidmaatschap kan uitsluitend bevroren worden wegens ziekte of zwangerschap. Er dient bij bevriezing altijd een bewijs van arts en/of ziekenhuis te worden aangeleverd. Na de afgesproken stopperiode wordt het lidmaatschap automatisch weer geactiveerd.

4. OPZEGGEN

Iedere deelnemer met een lidmaatschap kan deze opzeggen door dit tenminste 1 kalendermaand van tevoren schriftelijk aan People Made to Move bekend te maken.

5. ANNULEREN TRAININGEN/WORKSHOPS

a. ANNULEREN DOOR DEELNEMER

Annuleren van trainingsweekenden en workshops door de deelnemer kan per aangetekend verzonden brief of per door People Made to Move bevestigde e-mail. Annuleren van tot 8 weken voor de start van de training kost aan annuleringskosten 50% van de deelnamekosten. Annuleren van tot 4 weken voor de start van de training kost aan annuleringskosten 25% van de deelnamekosten. Annuleren korter dan 4 weken voor aanvang van de training verplicht tot het betalen van 100% van de deelnamekosten. Bij annulering bestaat het recht iemand anders te doen deelnemen aan de training. Indien een deelnemer aan een open training of workshop door ziekte of overmacht niet kan deelnemen, blijven de relevante trainings- en verblijfskosten voor de gehele periode verschuldigd. In overleg kan zijn leidinggevende een vervangende deelnemer sturen. zijn. De verblijfskosten zijn in dat geval opnieuw volledig voor rekening van de opdrachtgever. Op annulering of niet komen opdagen wegens ziekte zijn dezelfde bepalingen van toepassing als hierboven genoemd.

b. ANNULERING EN UITSTEL DOOR PEOPLE MADE TO MOVE

Annulering van trainingsweekenden en workshops door People Made to Move in verband met onvoldoende deelname of overmacht leidt tot teruggave van 100 % van alle betaalde kosten binnen twee weken na de annulering. People Made to Move behoudt zich het recht voor deelnemers de (verdere) toegang tot de training te weigeren, bijvoorbeeld indien het gedrag van betreffende deelnemers ingaat tegen de sociaal geaccepteerde vormen van gedrag en / of te belastend is voor ander deelnemers. De deelnemer heeft geen recht op teruggave van (een deel van) het verschuldigde totaal bedrag voor de training of workshop.

6. GEDEELTELIJKE DEELNAME TRAININGEN/WORKSHOPS

Deelnemers die tijdens een training of workshop niet permanent aanwezig zijn, blijven de totale training- of workshopkosten verschuldigd. Indien een deelnemer aan een training of workshop gedurende deze bijeenkomst door ziekte of overmacht gedwongen wordt voortijdig de training te onderbreken, blijven de relevante trainings- en verblijfskosten voor de gehele periode verschuldigd.

7. INTRODUCÉS

Leden kunnen introducés uitnodigen om een standaard training te volgen. Vooraf dient melding gemaakt te worden dat een introducee aan een training zal deelnemen. Deze melding dient telefonisch of per e-mail verricht te worden.

8. LESTIJDEN & TARIEVEN

People Made to Move is te allen tijden gerechtigd de lestijden en tarieven te wijzigen. Tijdens officiële feestdagen behoudt People Made to Move zich het recht geen trainingen te geven zonder dat dit zal leiden tot vermindering van contributie of eventuele teruggave hiervan. People Made to Move zal minimaal één maand voor de ingangsdatum van de prijsverhoging een tarievenlijst kenbaar maken. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van 6% of meer, heeft het lid het recht het lidmaatschap binnen 4 weken na bekendmaking schriftelijk per aangetekend schrijven te ontbinden. Het recht van ontbinding vervalt één maand na het kenbaar maken van de nieuwe tarievenlijst.

9. KLEDINGSVOORSCHRIFTEN

Tijdens de trainingen dient te allen tijde correcte sportkleding te worden gedragen. Tijdens de trainingen zijn petjes en haltertops voor heren niet toegestaan. Voor dames zijn petjes en kleding waarbij de buik en navel zichtbaar zijn, zijn niet toegestaan.

10. VEILIGHEID & AANSPRAKELIJKHEID

Deelname aan trainingen en/of workshops bij People Made to Move geschiedt op eigen risico. People Made to Move is niet aansprakelijk voor zowel directe als indirecte schade als gevolg van ongevallen, diefstal, brand of enige andere (fysieke of mentale) schade veroorzakende gebeurtenissen, tenzij People Made to Move hierbij opzet of grove schuld te verwijten is. Voor zover het lid enige aanspraak op schadevergoeding jegens People Made to Move geldend kan maken, zal deze aanspraak niet verder kunnen gaan dan hetgeen waarvoor People Made to Move zich heeft verzekerd.

11. BEELDOPNAMES

People Made to Move heeft het recht om tijdens trainingen beeldmateriaal te maken, gebruiken, wijzigen en te reproduceren, zoals een instructievideo of impressievideo. Opgenomen beeldmateriaal kan via de website en sociale media gebruikt worden voor promotionele doeleinden.

12. OVERIGE BEPALINGEN

Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaande algemene voorwaarden niet voorzien, worden uitsluitend door de directie van People Made to Move beoordeeld. Alle geschillen die tussen People Made to Move en leden ontstaan, zullen worden beslecht door de ‘Geschillencommissie Fitness’ of de bevoegde rechter te Haarlem. Op het lidmaatschap is het Nederlands recht van toepassing.